Tin mới

Doanh nghiệp phát sinh giao dịch bằng ngoại tệ

NHƯNG ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý CỦA DOANH NGHIỆP CÓ PHÁT SINH GIAO DỊCH NGOẠI TỆ

1. Cách xác định tỷ giá trong hoạch toán kế toán

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.”

– Đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ là tài sàn, tiền gửi khoản phải thu  thì kế toán xác định tỷ giá giao dịch thực tế để đánh giá lại là tỷ giá mua.

– Đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ là khoản chi phí, nợ phải trả thì kế toán xác định tỷ giá giao dịch thực tế để đánh giá lại là tỷ giá bán

2. Cách xuất hoá đơn có phát sinh ngoại tệ

Xuất hoá đơn (invoice) ngoại tệ quy đổi sang VNĐ theo điểm 10 NĐ 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

  • Nếu không quy đổi sang VNĐ thì đơn giá và thành tiền ghi bằng đồng nguyên tệ có tỷ giá Thành tiền ghi bằng chữ tiếng nước ngoài-
  • Nếu quy đổi ra VNĐ thì đơn giá và tồng tiền thành toán là số tiền qui đổi VNĐ, ghi bẳng chữ tiếng Việt Nam.

3. Cách ghi nhận doanh thu chi phí từ hoạt động đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ

– Điều 6, điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn doanh thu, chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau

– Khoản lãi lỗ tỷ giá phát sinh trong kỳ liên quan đến HĐ SXKD chính được tính vào chi phí thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp.  Khoản lãi lỗ tỷ giá phát sinh trong kỳ không liên quan trực tiếp đến hoạt động SXKD chính thì tính vào chi phí khác thu nhập khác để xác định thu nhập chịu thuế

– Lãi lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính, được xác định doanh thu, chi phí hoạt động SXKD hoặc doanh thu khác, chi phí khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

Các khoản chênh lệch tỷ giá nêu trên không bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ.

Như vậy

Khoản lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ cuối năm : tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ không được tính vào doanh thu hoặc chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.