Tin mới

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 

Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi:

Doanh nghiệp nước ngoài (FDI) thành lập 100% vốn;

– Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

+ Thành lập mới hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty;

+ Đối với công ty hoạt động xuất nhập khẩu và phân phối cần xin thêm Giấy phép kinh doanh;

Nhà đầu tư nước ngoài không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài bao gồm:

Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư.cụ thể:

  • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 51% vốn điều của Công ty tại Việt Nam;
  • Công ty mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ tại công ty được thành lập mới;

Quy định đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập trước ngày 01/07/2015:

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

Các bước thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài  (FDI) tại Việt Nam :

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư gián tiếp:

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trực tiếp: