Tin mới

Thay đổi giấy phép kinh doanh

Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Cần Thơ

6 nội dung thay đổi trên giấy phép đăng ký kinh doanh:

1 Thay đổi loại hình doanh nghiệp:

Tư vấn hình thức thay đổi loại hình kinh doanh:

– Tư vấn, lập hồ sơ chuyển đổi DNTN sang Công ty TNHH một thành viên và hai thành viên trở lên;

– Tư vấn, lập hồ sơ chuyển đổi DNTN sang Công ty cổ phần và ngược lại;

– Tư vấn, lập hồ sơ chuyển đổi Công Ty TNHH thành Công ty Cổ phần và ngược lại;

Hồ sơ Thay đổi loại hình doanh nghiệp tại Cần Thơ:

Đối với thành viên góp vốn là tổ chức thì thêm những văn bản sau:

 • Quyết định của chủ sở hữu/ hội đồng thành viên về việc góp vốn
 • Văn bản chứng minh người đại diện cho tổ chức góp vốn
 • Bản sao giấy phép kinh doanh của tổ chức góp vốn

Các trường hợp không sau không được chuyển đổi:

 • Doanh nghiệp tư nhân không được chuyển trực tiếp thành công ty cổ phẩn. Muốn thực hiện việc chuyển đổi này thì phải làm theo quy trình từ doanh nghiệp tư nhân => công ty TNHH => công ty cổ phần.
 • Không có quy định về công ty cổ phần và công ty TNHH chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân, do đó việc chuyển đổi này không thể thực hiện được
 • Công ty có từ dưới 2 thành viên thì không thể chuyển đổi thành công ty cổ phần
 • Công ty muốn chuyển sang loại hình khác phải chứng minh đáp ứng đủ điều kiện của loại hình đó do pháp luật quy định.

2. Thay đổi tên doanh nghiệp tại Cần Thơ:

Điều kiện thay đổi tên doanh nghiệp:

 • Tên không trùng lặp với đơn vị đăng ký trước đó;
 • Tên không phải là tiếng nước ngoài có nghĩa;
 • Không bao gồm tư Tân (mới);
 • Bao gồm chữ cái và số;
 • Không đặt tên trùng với địa danh hoặc tên địa phương riêng…

 Hồ sơ Thay đổi tên doanh nghiệp tại Cần Thơ:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tên dự kiến thay đổi và chữ ký của người đại diện theo pháp luật;

– Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ).

– Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH. (Lưu ý có nội dung sửa đổi điều lệ).

– Kèm theo hồ sơ gồm:bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,

Mẫu biểu thay đổi giấy phép kinh doanh 2018

Cách hình thức thay đổi tên Doanh nghiệp:

– Thay đổi tên viết bằng tiếng Việt của Doanh nghiệp, Công ty;

– Thay đổi tên viết tắt bằng tiếng việt của Doanh nghiệp, Công ty;

– Thay đổi tên viết bằng tiếng anh của Doanh nghiệp, Công ty

Sau khi thay đổi tên doanh nghiệp, phải tiến hành thay đổi mẫu dấu và thông báo lại phát hành hoá đơn với cơ quan thuế.

3. Thay đổi địa chỉ kinh doanh tại Cần Thơ

Hồ sơ: Thay đổi địa chỉ kinh doanh tại Cần Thơ

 • Quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở công ty 
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, về việc thay đổi địa chỉ công ty  – Phụ lục II.1
 • Quyết định của HĐTV hoặc HĐQT về việc thay đổi trụ sở công ty;
 • Biên bản họp của HĐTV  hoặc HđQT  về việc thay đổi địa chỉ công ty;
 • Giấy ủy quyền trong trường hợp không phải đại điện pháp luật công ty trực tiếp đi nộp.
 • Mẫu biểu thay đổi giấy phép kinh doanh 2018

 Nơi nộp và thời gian trả kết quả thay đổi địa chỉ kinh doanh tại Cần Thơ

 • Nơi nộp: Nộp trực tiếp tại Sở kế hoạch và Đầu tư các tỉnh thành đặt trụ sở chính
 • Thời gian trả kết quả: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở Kế hoạch đầu tư doanh nghiệp sẽ nhận được GPKD công nhận địa chỉ công ty mới.

– Trường hợp thứ nhất: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận, huyện hoặc thành phố;

Thay đổi địa chỉ trụ sở cùng quận, huyện thành phố trực thuộc tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký;

Trường hợp này không phải chốt thuế và khắc lại con dấu vì cùng cơ quan quản lý thuế.

– Trường hợp thứ hai: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận, huyện;

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận, huyện hoặc thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trường hợp này phải chốt thuế khắc con dấu mới và chuyển sang cơ quan quản lý thuế khác.

– Trường hợp thứ ba: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh, thành phố;

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Trường hợp này phải tiến hành chốt thuế với chi cục thuế đang trực tiếp quản lý và thông báo với chi cục thuế mới nơi chi nhánh dự định chuyển đến;

 • Thực hiện thanh huỷ hoá đơn (nếu có đăng ký sử dụng);
 • Lập quyết toán thuế và thanh toán hết các khoản thuế còn phải nộp;
 • Lấy giấy xác nhận đã hoàn tất thủ tục chuyển mã số khỏi thành phố, sau đó đăng ký nộp thuế tại Cục thuế nơi chuyển đến.

4. Thay đổi vốn điều lệ tại Cần Thơ

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ:

Tăng vốn điều lệ Cty TNHH MTV: Chủ sở hữu đầu tư hoặc huy động thêm vốn của người khác;

Tăng vốn đối với công ty TNHH 2 TV trở lên: Tăng vốn góp hoặc tiếp nhận vốn góp của TV mới;

Tăng vốn đối với công ty cổ phần: Phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp theo hình thức chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo thoả thuận giữa doanh nghiệp và các chủ nợ;

Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần; Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu;

Phát hành cổ phiếu mới để sáp nhập một bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty;

Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ.

Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ:

Giảm vốn điều lệ đối với Công ty TNHH MTV:

Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác nhau trước khi hoàn trả cho chủ sở hữu; giảm vốn do chủ sở hữu không góp vốn đầy đủ và đúng hạn.

Giảm vốn điều lệ đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Hoàn trả một hoặc toàn bộ phần vốn góp cho thành viên công ty theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trước khi hoàn trả cho thành viên;

Vốn điều lệ không được các thành viên công ty góp đủ và đúng hạn khi thực hiện góp vốn;

Giảm vốn điều lệ đối với công ty cổ phần:

Giảm vốn do cổ đông không thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua đầy đủ và đúng hạn:

 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.
 • Trường hợp hết thời hạn thanh toán đó mà cổ đông không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định kể từ ngày công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5. Thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cần Thơ

Hồ sơ: thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cần Thơ 

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Quyết định công ty về việc bổ sung ngành, nghề ghi rõ nội dung được thay đổi trong Điều lệ;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp hoặc báo cáo kết quả kiểm phiếu (trường hợp công ty TNHH thông qua các quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (Có chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản) (Trong đó phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty).
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Trường hợp bổ sung ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Trường hợp bổ sung ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
 • Mẫu biểu thay đổi giấy phép kinh doanh 2018

Doanh nghiệp được phép thay đổi bao nhiêu ngành nghề kinh doanh:

 • Doanh nghiệp được phép thành lập không giới hạn ngành nghề kinh doanh;
 • Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện nếu doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ;
 • Doanh nghiệp có thể bổ sung thêm hoặc bớt khi có nhu cầu;

6. Thay đổi thành viên, cổ đông của công ty

Thay đổi thành viên của công ty TNHH hoặc cổ đông của công ty cổ phần, chuyển nhượng vốn góp

– Thay đổi tăng thành viên hoặc cổ đông: Do huy động tăng vốn, chào bán cổ phần;

– Thay đổi do nhượng bán phần vốn góp của các thành viên, cổ phần của các cổ đông;

– Thay đổi giảm thành viên do nhượng bán vốn góp hoặc cổ phần;

– Thay đổi giảm do giảm vốn góp hoàn trả vốn góp của các thành viên hoặc cổ đông của công ty.

Trong quá trình thực hiện, quý khách có vướng mắc liên hệ  0939504833 để được tư vấn miễn phí, nếu cần chúng tôi sẽ hộ trợ quý khách thực hiện thủ tục đăng ký và tư vấn thuế kế toán trong thới gian ngắn nhất với chi phí thấp nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *