Tin mới

Điều chỉnh giấy phép đầu tư

Điều chỉnh giấy phép đầu tư

Nội dung điều chỉnh:

Nếu dự án thuộc chủ trương đầu tư thì phải có quyết định chủ trương đầu tư của các cơ quan liên quan trước khi điều chỉnh thông tin đầu tư và đăng ký kinh doanh.

Các bước điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép đăng ký kinh doanh